SS

Sumedha Softech Pvt.Ltd

Jaipur

Jaipur, Rajasthan

  • Industries we serve:

    IT-Hardware & Networking / IT-Software / Software Services


We are currently hiring for (1 jobs)
  1. 1 - 3 yrs
  2. Jaipur, Panchyawala, Vaishali Nagar

Key Skills : Asp.net Developer, C#, mvc, SQL, Web developer